Защо е необходимо набирането на чуждестранни специалисти? Съдействаме с цялостен подход и конкретни мерки както при нужда от професионална квалификация и мотивация, така и при индивидуално планиране на кариерата. узнай повече ...

Импресум

Информация съгласно §5 на Закона за електронните медии (TMG)

Отговорност за съдържанието

SALUTEM connect e.K.
Управител: Д-р Евелина Тотева
Osannstrasse 36
D-64285 Darmstadt

Tel. +49 6151 78 76 740

info[at]salutem-connect.de

www.salutem-connect.de

Registergericht: Amtsgericht Darmstadt Registernummer: HRA 85606

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem. § 27a UStG: DE 300680509

Управител Д-р Евелина Тотева


Правна рамка

В Германия професионалното звание "медицинска сестра" (Gesundheits- und Krankenpflegerin) е защитено, но това не влияе върху упражняването на дейността. Всяка медицинска сестра, която иска да работи активно без ограничения в областта на здравеопазването и медицинските грижи в Германия, се нуждае от лицензиране от страна на държавата. Това разрешително за работа се издава от регионалните съвети на провинциите. В Германия признаването на образованието и квалификацията на медицинските сестри се регулира от разпоредбите на Закона за медицинските сестри (KrPflG) от 16.07.2003 г. (Федерален държавен вестник I, стр. 1442 сл.).

Признаване на професионални звания на кандидати от държави-членки на Европейския съюз (ЕС)

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз урежда признаването на професионалните квалификации в рамките на ЕС, в сила от 2007 г. Професионалното признаване на медицинските сестри е описано в глава III "Признаване на минималните квалификационни изисквания въз основа на координация", раздел 3, член 31 "Обучение на медицински сестри с общ профил". Обучението на медицински сестри с общ профил е с минимална продължителност от три години или 4 600 часа теоретично и клинично обучение.

Процедурата по признаване от компетентните регионални съвети се базира на Закона за определяне на равностойността на професионалната квалификация www.gesetze-im-internet.de/bqfg/index.html. Тя се осъществява посредством правните указания за прилагане на съответната провинция.

Езиковите умения са един от най-важните критерии за сертифициращите органи за постигане/определяне на равностойността. Формулировката е обикновено: Удостоверяване на необходимите знания по немски език за упражняване на професия Понастоящем необходимите езикови умения по немски език се проверяват по най-различни начини, а някои органи изискват личното събеседване с кандидата. Нивото (B1 или B2) се определя от самата провинция, напр. в Хесен се изисква ниво B2. Вижте повече информация на адрес: www.europaeischer-referenzrahmen.de/

Правни аспекти/Признаване на професионални звания на кандидати от държави извън ЕС (трети страни)

Съгласно § 2, алинея 3 от Закона за медицинските сестри (KrPflG) разрешително да използват професионално звание се предоставя и на лица, които са придобили своето образование извън територията на Федерална република Германия. Специалистите по здравни грижи трябва да получат одобрение за равностойността на обучението си от компетентните регионални съвети. Националните дипломи за образование в сектора на здравните грижи, удостоверенията и другите официални документи за професионална квалификация, придобити извън ЕС, подлежат на специален контрол. Ако не е на лице равностойност на обучението, трябва да се докаже еквивалентно ниво на знания.

Това се доказва чрез полагане на устен и практически изпит за проверка на знанията. Успешното полагане на изпита за проверка на знанията е необходимо условие, за да може по-късно да се получи официално признание и да се работи като медицинска сестра в Германия. (за повече информация по въпроса виж раздела за кандидатите).

Позитивен списък (съгласно § 6, алинея 2, изречение 1, т. 2 от Наредбата за заетостта

През 2013 година Агенцията по заетостта в Германия публикува т.нар. "Позитивен списък", в който са изброени различни професии. Достъпът до германския пазар на труда се улеснява за специалисти с тези професии, които произхождат от трети страни, ако са изпълнени определени условия. Правното основание е § 6, алинея 2, изречение 1, т. 2 от Наредбата за заетостта. Миграция за професии, изискващи специална квалификация.

От юли 2013 г. това важи и за специалисти по здрави грижи от страни извън ЕС. При условие че им бъде призната професионална квалификация "медицинска сестра", те ще могат за кандидатстват и за издаване на постоянно разрешително за работа в Германия. Обща информация относно достъпа до пазара на труда за чуждестранни кандидати: www.zav.de/arbeitsmarktzulassung

Удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в чужбина от Агенция по заетостта на Република България

“SALUTEM connect” притежава Удостоверение за регистрация № 1956 от 30.10.2015 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в чужбина, издадено от Министерство на труда и социалната политика на Република България.

Удостоверение като Администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни на Република България

"SALUTEM connect" притежава удостоверение от Комисията за защита на личните данни на Репулика България, което потвърждава, че фирмата е вписана като Администратор на лични данни в «Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри» с идентификационен номер № 417 829 от 01.10.2015.